مصرف کارکنان شرکت بازرگانی دولتی ایران

استان تهران شهر تهران- میدان جهاد- (فاطمی) پلاک 12
مشخصات ثبتی شرکت
 • تعاونی
 • 1988-02-17
 • 383
 • استان تهران شهر تهران- میدان جهاد- (فاطمی) پلاک 12
 • 1431663651
 • اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
 • فعال

اطلاعات تماس

 • 10101140589
 • دولتی
 • 8
 • 329

لیست افراد

ورود به بخش کاربری