مشخصات ثبتی شرکت
  • موسسه
  • 2012-06-30
  • 150
  • م عاشورا پایین تر از نمایشگاه بین المللی جنب کارخانه ارد
  • 6519696671
  • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان
  • فعال

اطلاعات تماس

  • 10820102398
  • دولتی
  • 30

لیست افراد

ورود به بخش کاربری