بیشتر بدانید!
عمومی

کارگستر دنا

استان خوزستان ، شهرستان هفتگل ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، روستا دشت گل، محله ندارد ، خیابان فرعی ، خیابان اصلی روستای دشت گل ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

ستین سازان کاردان

خوزستان

استان خوزستان - شهرستان هفتگل - بخش مرکزی - شهر هفتگل-محله بازار-خیابان مدرس-خیابان بصیرت-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

سپید صنعت هفتکل

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان هفتگل ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، روستا برم گاومیشی 3، محله ندارد ، خیابان فرعی ، خیابان اصلی روستای برم گاومیشی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

انتفاعی غیر تجاری تدبیر همیاری پارسیان

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان هفتگل ، بخش مرکزی ، شهر هفتگل، محله مرکز شهر ، کوچه فرعی 2 ، خیابان نبوت ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

مروارید دوخت اطلس

خوزستان

استان خوزستان - شهرستان هفتگل - بخش مرکزی - شهر هفتگل-کوی شهید رجایی-خیابان فرعی 3-خیابان بیگلری-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

آذر دوخت اطلس

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان هفتگل ، بخش مرکزی ، شهر هفتگل، بسیج ، خیابان لین 29 ، خیابان بسیج مستضعفان لین 29 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

اطلس دوخت طناز

خوزستان

استان خوزستان - شهرستان هفتگل - بخش مرکزی - شهر هفتگل-منازل شهرداری-خیابان فرعی-خیابان فرعی 2-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

مهام رامش جوان

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان هفتگل ، بخش مرکزی ، دهستان حومه ، روستا برم گاومیشی 3، خیابان فرعی ، خیابان اصلی روستای برم گاومیشی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت ، رایانه

رسانا تجربه پایدار

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان هفتگل ، بخش رغیوه ، دهستان رغیوه ، روستا رغیوه، خیابان فرعی ، خیابان اصلی روستای رغیوه ، پلاک 0 ، طبقه همکف

ورود به بخش کاربری