بیشتر بدانید!
عمومی

عدالت راه متین

استان خوزستان - شهرستان شادگان - بخش خنافره - دهستان سالمی - روستا فیه شاوردی-خیابان فرعی-خیابان اصلی روستای فیه شاوردی-پلاک 0-طبقه همکف-

بیشتر بدانید!
عمومی

شعبه: دریا تعادل

به : شهرستان شادگان- بخش خنافره دهستان سالمی روستای شاوردی خیابان فرعی خیابان اصلی روستای شاوردی طبقه همکف پلاک0

بیشتر بدانید!
عمومی

نیروی برق طهارت

روستای خروسی خنافره جنب مدرسه شهید مهدی عراقی منطقه 12 خوایات

بیشتر بدانید!
عمومی

شادگان کهربا

روستای خنافره نرسیده به مرکز مخابرات

بیشتر بدانید!
عمومی

شگفت سازه کارون

روستای خنافره خروسی جنوبی

بیشتر بدانید!
عمومی

امید گستر شادگان

خوزستان

دهستان خنافره خروسی روستای فیه

بیشتر بدانید!
معماری و عمران

طلعان ساخت

خوزستان

روستای خنافره خروسی جنب پایگاه بسیج

ورود به بخش کاربری