بیشتر بدانید!
عمومی

کاوشگران هوشمندنوین ایرانیان

خوزستان

حمیدیه خیابان امام رضا جنب بانک تجارت پلاک 1286/68

بیشتر بدانید!
عمومی

بنیان اطلس امید ایرانیان

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ضد ، خیابان حمیدیه8[امام رضا 53] ، خیابان حمیدیه[خرمشهر4] ، پلاک 40 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

علیا صنعت خوزستان

خوزستان

اهواز حمیدیه دولت اباد خ شهرداری ک سوم پ14

بیشتر بدانید!
عمومی

یاسین گستر هویزه

خوزستان

حمیدیه دولت اباد خ شهرداری ک 2

بیشتر بدانید!
عمومی

نام آوران انشان

خوزستان

ایذه، خیابان سلیمان خاطر، کوچه حمیدیه

بیشتر بدانید!
عمومی

کشاورزی آسام

خوزستان

اهواز حمیدیه

بیشتر بدانید!
عمومی

محیا صنعت پوشاک خوزستان

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان حمیدیه ، بخش مرکزی ، شهر حمیدیه، محله کوی مطهری ، خیابان 17 شهریور ، خیابان 4 مطهری ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

خیریه اهل بیت حمیدیه

خوزستان

خوزستان-شهر حمیدیه-حمیدیه-خیابان دوم-خیابان اصلی-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

صالح تجارت عباس

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-ضد-خیابان حمیدیه8[امام رضا 53]-خیابان حمیدیه[خرمشهر4]-پلاک 40-طبقه اول-

بیشتر بدانید!
عمومی

بهین پایش طوس

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خرمشهر ، خیابان حمیدیه ، خیابان دهلاویه 20[حمیدیه 19] ، پلاک 11 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

بازاریابی توس بین المللی برج سفید

خراسان رضوی

خراسان رضوی-شهر مشهد-ضد-خیابان حمیدیه-خیابان حمیدیه 6 ( امام رضا51)-پلاک 52-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

سبز زراعت خوزستان

خوزستان

اهواز حمیدیه روستای وصیله صلاف جاده پادگان

بیشتر بدانید!
عمومی

شریف رئوف انیس توس

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله ضد-خیابان حمیدیه[خرمشهر4]-خیابان حمیدیه 6[امام رضا51]-پلاک 22-طبقه اول-

بیشتر بدانید!
عمومی

مهر صدیق رئوف توس

خراسان رضوی

مشهد -خیابان ضد خیابان حمیدیه 6 پلاک32 طبقه همکف کد پستی9173883553

بیشتر بدانید!
عمومی

مهر جاوید صنعت مبین

خوزستان

حمیدیه کوی مطهری خ روبروی شرکت گاز

بیشتر بدانید!
عمومی

پویا داده پرداز سلامت توس

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خرمشهر ، خیابان حمیدیه 24 ، کوچه امام رضا69/4 ، پلاک 69 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

یوسف تجارت فاخر

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-ضد-خیابان حمیدیه8[امام رضا 53]-خیابان حمیدیه[خرمشهر4]-پلاک 40-طبقه اول-

بیشتر بدانید!
عمومی

تولیدی توزیعی مهام مارون سپهر خوزستان

خوزستان

استان خوزستان ، شهرستان حمیدیه ، بخش مرکزی ، شهر حمیدیه، محله کریم عباسی ، خیابان شریعتی ، جاده ( پادگان ) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

بنای میسان دشت

خوزستان

اهواز حمیدیه خ 17 شهریور جنب فرمانداری دفتر فنی مهندسی نخل

بیشتر بدانید!
عمومی

منور اکسیژن

خوزستان

مسیر جاده اهواز حمیدیه ده کیلومتری

ورود به بخش کاربری