بیشتر بدانید!
عمومی

بازرگانی میثاق تجارت لیان جنوب

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله بهزیستی ، خیابان امام حسین ، کوچه حاذقی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

توسعه ارتباطات آناهیتا همراه هوشمند خلیج فارس

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله شهید جفاکشی ، خیابان اصلی ، میدان امام خمینی ، پلاک 19 ، پاساژ ارمغان دریا ، طبقه همکف ، واحد A23

بیشتر بدانید!
عمومی

همراه صنعت راویس سازه گروه هشت هزار و پانصد و شصت و نه

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله شهید صدوقی ، خیابان دقت ، خیابان بنیان ، پلاک 218 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نگین کلسیم جنوب دشت گروه هشت هزار و پانصد و بیست و نه

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله شهید صدوقی ، خیابان شهید حیدری ، کوچه شهید عمرانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سازمند سازان ساختار ساحل گروه هشت هزار پانصد سی و دو

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، اصلی ، کوچه 2شهدا ، کوچه 38شهید بهشتی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

درنیکا صنعت پارس مطاف

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله شهیدعمرانی ، کوچه 21 معلم ، کوچه 4شهدا ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پالاینده آب جنوب بهسان

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله استادیوم ورزشی ، کوچه 17 معلم ، کوچه ((عمرانی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

انجمن محیط زیستی سوکا دیر

بوشهر شهر بندردیر-شهید جفاکشی-بلوار امام خمینی-کوچه مسجدجامع-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

رایان صنعت توکان جنوب گروه هشت هزار و پانصد و پنجاه و هفت

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، شهیدعمرانی ، خیابان جانباز ، کوچه 3جانباز ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

مروارید جزیره مطاف گروه شش هزارو سی و پنج

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، شهید جفاکشی ، خیابان خلیج فارس ، کوچه 17 شهریور ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

نان کنجدی برشته جنوب گروه هفت هزار و صد و نود و هفت

بوشهر - شهرستان دیر - بخش مرکزی - شهر بندردیر-شهید صدوقی-خیابان اصلی-کوچه رسولی-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

آبزی پروران آرین مطاف دیر گروه هشت هزار و پانصد و چهل و چهار

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، خنیاء ، خیابان شهید حیدری ، خیابان صاحب الزمان ، پلاک 0 ، طبقه اول

بیشتر بدانید!
عمومی

دریا گستر مطاف گروه شش هزارو سی و هفت

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، شهید جفاکشی ، خیابان اصلی ، خیابان خلیج فارس ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

جویا امواج جزیره خلیج فارس

بوشهر شهر بندردیر-اصلی-خیابان بهزیستی-کوچه شهید عمرانی-پلاک 0-طبقه همکف--

بیشتر بدانید!
عمومی

شرکت بازرگانی بوشهر گستر فخر

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله استادیوم ورزشی ، کوچه 14 شهید کاظمی ، خیابان شهید کاظمی ، پلاک 0 ، بلوک5 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

آمین گستر توسعه دیر

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله خنیاء ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه ((فرعی یازدهم)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

درنیکا نجیرم جنوب گروه هشت هزار و پانصد و نود و نه

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله خنیاء ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه عباسی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

سپهر برکات سیمرغ گروه هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله استادیوم ورزشی ، کوچه (مسجد) ، کوچه 15 معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

بسودی کاران دشت جنوب گروه هشت هزار و پانصد و هشتاد

استان بوشهر ، شهرستان دیر ، بخش مرکزی ، شهر بندردیر، محله سیدصفاء ، خیابان تکاوران ، کوچه فخرایی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

بیشتر بدانید!
عمومی

پویان بادرام دیر نوین گروه هشت هزار و پانصد و یازده

استان بوشهر - شهرستان دیر - بخش مرکزی - شهر بندردیر-اصلی-خیابان بهزیستی-کوچه بازرگانی-پلاک 0-طبقه همکف-

ورود به بخش کاربری