بیشتر بدانید!
عمومی

پویا پوش دیار جنوب گروه شش هزار و پنجاه و نه

شهرستان دشتی – شهر بادوله خیابان فرهنگ

بیشتر بدانید!
عمومی

تولید محصولات کشاورزی گوهر کاران جنوب گروه چهار هزار و نهصد و نه

شهرستان دشتی وستای بادوله-جنب باربری کوثربار

بیشتر بدانید!
عمومی

محصولات گلخانه ای زرین کشت دشتی گروه سه هزار و پانصد و شانزده

بوشهر

روستای بادوله غرب جاده اصلی جنب آژانس پیام

ورود به بخش کاربری