عنوان آگهی تغییرات دبیرستان متوسطه اول اشراق امید تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4003 و شناسه ملی 14007485498
شرح آگهی تغییرات دبیرستان متوسطه اول اشراق امید تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4003 و شناسه ملی 14007485498
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
علی اصغر اسلامی به شماره ملی 1378125665با دریافت 10.000.000 ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج و منبعد دیگر هیچ حق و سمتی در موسسه ندارد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 30.000.000 ریال به مبلغ 20.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بعد از کاهش سرمایه: مسعود صلح جوی آذر به مبلغ 10،000،000 ریال سهم الشرکه - ناصر علی محمدی باروق به مبلغ 10،000،000 ریال سهم الشرکه
شناسه شرکت 14007485498
شماره روزنامه 22112
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 78
تاریخ روزنامه 2021-02-09T00:00:00
شماره نشانگر 139930404075012562
تاریخ نامه خبری 2021-02-06T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری