عنوان آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 470866 و شناسه ملی 14004844523
شرح آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 470866 و شناسه ملی 14004844523
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید
- موسسه حسابرسی خبره 10100126503 و آقای حمیدرضا جبینی 0937829234 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
- اعضاء هییت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
شرکت گروه صنعتی گلرنگ 10102547630
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش 10103739427
شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش 14006663900
- روزنامه جهان صنعت را بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب نمودند
شناسه شرکت 14004844523
شماره روزنامه 22105
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 23
تاریخ روزنامه 2021-02-01T00:00:00
شماره نشانگر 139930400901117690
تاریخ نامه خبری 2021-01-30T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری