عنوان آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 489499 و شناسه ملی 14005733297
شرح آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی سلامت شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 489499 و شناسه ملی 14005733297
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29/12/98 به تصویب رسید
- موسسه حسابرسی خبره 10100126503 و آقای حمید رضا جبینی 0937829234 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
- اعضاء هییت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
شرکت گروه صنعتی گلرنگ 10102547630
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش 10103739427
شرکت گسترش هستی آریا شیمی 10320368010
- روزنامه کثیر الانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شناسه شرکت 14005733297
شماره روزنامه
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه
تاریخ روزنامه 0001-01-01T00:00:00
شماره نشانگر 139930400901117059
تاریخ نامه خبری 2021-01-19T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری