عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001122085 مورخ 14/08/1399 شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس و به موجب روزنامه رسمی شماره 18942، مورخ 20/12/1388، نام مالک علامت ثبت شده به شماره 91973 از: شرکت کشت و صنعت گیاه اسانس به: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس تغییر یافته است؛ مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی تمدید علامت قید، و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22091
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 102
تاریخ روزنامه 2021-01-14T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001074849
تاریخ نامه خبری 2021-01-10T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری