عنوان آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 467711 و شناسه ملی 14004711818
شرح آگهی تغییرات شرکت مارینا پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت 467711 و شناسه ملی 14004711818
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29/12/1398 تصویب گردید
موسسه حسابرسی خبره ش.م 10100126503 و آقای حمیدرضا جبینی ک.م 0937829234 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
اعضاء هییت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی 10102547630
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی 10103919100
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی 10103739427
شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به شناسه ملی 10103513206
شرکت گسترش ماریناپخش هستی به شناسه ملی 14004678741
- روزنامه کثیر الانتشار جهان صنعت جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید
شناسه شرکت 14004711818
شماره روزنامه 22089
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 21
تاریخ روزنامه 2021-01-12T00:00:00
شماره نشانگر 139930400901113929
تاریخ نامه خبری 2021-01-09T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری