عنوان آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17208 و شناسه ملی 10860824219
شرح آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر سهامی عام به شماره ثبت 17208 و شناسه ملی 10860824219
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره به شناسه ملی 10860791488 و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی 10101256492 و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی 10860822616 و شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی 10860822620 و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی 10860237539 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شناسه شرکت 10860824219
شماره روزنامه 22084
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 77
تاریخ روزنامه 2021-01-06T00:00:00
شماره نشانگر 139930417080008042
تاریخ نامه خبری 2021-01-03T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری