عنوان آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 396832 و شناسه ملی 10320467584
شرح آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 396832 و شناسه ملی 10320467584
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی 10320834486 و شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی 10320263193 و شرکت ابیان دارو به شناسه ملی 10320380027 و شرکت گسترش سروش مانا فارمد به شناسه ملی 10320364625 و شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی 10320368010 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی خبره به کد ملی 10100126503 به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به کد ملی 0937829234 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید.
شناسه شرکت 10320467584
شماره روزنامه 22083
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 48
تاریخ روزنامه 2021-01-05T00:00:00
شماره نشانگر 139930400901112114
تاریخ نامه خبری 2021-01-02T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری