عنوان آگهی ثبت اختراع
شرح شماره اظهارنامه اختراع: 139850140003009737 مورخ: 30/10/1398
شماره ثبت اختراع: 103314 مورخ: 08/10/1399

مالک اختراع : خانم مریم قنبرنسب ( 70 %)
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دانشگاه تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بلوار کشاورز ، پلاک -300 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران
مالک اختراع : آقای محمدعلی سنجری ( 30 %)
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، داوودیه ، خیابان خواجوی ، خیابان مددکاران(نظام) ، پلاک 5 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران

نام مخترع: محمدعلی سنجری
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، داوودیه ، خیابان خواجوی ، خیابان مددکاران(نظام) ، پلاک 5 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران
نام مخترع: مریم قنبرنسب
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دانشگاه تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بلوار کشاورز ، پلاک -300 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران
نام مخترع: آرمین قبولی خوش رو
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، باغ فیض ، خیابان شهید وحید خجسته پور (باهنر) ، خیابان شهید مصطفی طالبی ، پلاک 1 ، مجتمع صدا و سیما ، بلوک 5شرقی 12 ، طبقه همکف ، واحد 195
تابعیت: ایران


موضوع اختراع : کیت جداسازی پلاسمای غنی از پلاکت

طبقه بندی بین المللی: A61L 00/24;
مدت حمایت از تاریخ 30/10/1398 الی 30/10/1418 به مدت 20 سال می باشد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22081
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 52
تاریخ روزنامه 2021-01-03T00:00:00
شماره نشانگر 139950840003002724
تاریخ نامه خبری 2020-12-28T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری