عنوان آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616
شرح آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مسعود کیانی به شماره ملی 1755184182 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی 10860824219 عضو هییت مدیره و محمد زمان عطارنژادیان به شماره ملی 1881557170 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی 10860822620 به عنوان عضو هییت مدیره تا تاریخ 29/09/1399 تعیین گردید.
شناسه شرکت 10860822616
شماره روزنامه 22095
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 134
تاریخ روزنامه 2021-01-20T00:00:00
شماره نشانگر 139930417080006840
تاریخ نامه خبری 2020-12-28T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری