عنوان آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 25991 و شناسه ملی 10860908604
شرح آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام به شماره ثبت 25991 و شناسه ملی 10860908604
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی 10860791488 و شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی 10860824219 و شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان به شماره ملی 10860858805 و شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی به شماره ملی 10860836940 و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان به شماره ملی 10101256492 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شناسه شرکت 10860908604
شماره روزنامه 22078
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 79
تاریخ روزنامه 2020-12-30T00:00:00
شماره نشانگر 139930417080007850
تاریخ نامه خبری 2020-12-27T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری