عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001106307 مورخ 10/07/1399 آقای سیدحمیدرضا شکراللهی به وکالت از طرف شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی و به موجب روزنامه رسمی شماره19804، مورخ 08/12/1391 ، نام مالک علامت ثبت شده به شماره 151752 از: شرکت کشت و صنعت گیاه اسانس دکتر سلیمانی (100%) به: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی تغییر یافته است؛ مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی ثبت علامت قید، و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22077
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 110
تاریخ روزنامه 2020-12-29T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001071240
تاریخ نامه خبری 2020-12-26T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری