عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001133143 مورخ 05/09/1399 شرکت ایده آل توسعه صنعت و کشت سبز و به موجب روزنامه رسمی شماره 21731 ، مورخ 01/08/1398 ، نام مالک علامت ثبت شده به شماره 222942 از: شرکت ایده آل سلولز صنعت (100%) به: شرکت ایده آل توسعه صنعت و کشت سبز تغییر یافته است؛ مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی ثبت علامت قید، و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22081
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 55
تاریخ روزنامه 2021-01-03T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001071201
تاریخ نامه خبری 2020-12-26T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری