عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001106353 مورخ 10/07/1399 شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس، و به موجب روزنامه رسمی شماره 18942، مورخ 71708، نام مالک علامت شماره 184310 از: شرکت کشت و صنعت گیاه اسانس به: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس تغییر یافته است. مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی تمدید علامت قید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22077
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 110
تاریخ روزنامه 2020-12-29T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001070669
تاریخ نامه خبری 2020-12-23T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری