عنوان آگهی ثبت اختراع
شرح شماره اظهارنامه اختراع: 139850140003009058 مورخ: 10/10/1398
شماره ثبت اختراع: 103165 مورخ: 29/09/1399

مالک اختراع : خانم فهیمه عرب بافرانی ( 40 %)
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله خلیج جنوبی ، خیابان 12 متری ولیعصر ، کوچه امجدیان ، پلاک 35 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران
مالک اختراع : آقای عرفان قوزلو ( 30 %)
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله خلیج جنوبی ، خیابان 12 متری ولیعصر ، کوچه امجدیان ، پلاک 35 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران
مالک اختراع : آقای علیرضا ایران بخش ( 30 %)
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، نارمک ، خیابان شهید ثانی ، خیابان شهید برادران صادقی ، پلاک 11 ، طبقه سوم
تابعیت: ایران

نام مخترع: علیرضا ایران بخش
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، نارمک ، خیابان شهید ثانی ، خیابان شهید برادران صادقی ، پلاک 11 ، طبقه سوم
تابعیت: ایران
نام مخترع: فهیمه عرب بافرانی
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله خلیج جنوبی ، خیابان 12 متری ولیعصر ، کوچه امجدیان ، پلاک 35 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران
نام مخترع: عرفان قوزلو
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله خلیج جنوبی ، خیابان 12 متری ولیعصر ، کوچه امجدیان ، پلاک 35 ، طبقه همکف
تابعیت: ایران

نام نماینده قانونی : فهیمه عرب بافرانی
نشانی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله خلیج جنوبی ، خیابان 12 متری ولیعصر ، کوچه امجدیان ، پلاک 35 ، طبقه همکف

موضوع اختراع : کپسول گیاهی درمان کننده دیابت نوع 2

طبقه بندی بین المللی: A61K 165/31;A61K 22/36;A61K 734/36;A61K 00/36;
مدت حمایت از تاریخ 10/10/1398 الی 10/10/1418 به مدت 20 سال می باشد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22071
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 134
تاریخ روزنامه 2020-12-22T00:00:00
شماره نشانگر 139950840003002565
تاریخ نامه خبری 2020-12-19T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری