عنوان آگهی تغییرات تحقیقات و آموزشی و توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 572 و شناسه ملی 10861647023
شرح آگهی تغییرات موسسه تحقیقات و آموزشی و توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 572 و شناسه ملی 10861647023
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند:
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی 10101256492 و شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی10860822620 و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی10860791488 و شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی10860824219 و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی 10860822616 .
شناسه شرکت 10101256492
شماره روزنامه 22063
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 114
تاریخ روزنامه 2020-12-13T00:00:00
شماره نشانگر 139930417080006995
تاریخ نامه خبری 2020-12-08T00:00:00
نوع خبر agahi_taghirat
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری