عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001088827 مورخ 11/06/1399 آقای سیدحمیدرضا شکراللهی به وکالت از طرف شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی ، به موجب روزنامه رسمی شماره 19804 ، مورخ 08/12/1391 مبنی بر تغییر نام شرکت نام مالک علامت شماره 184319 از: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس به: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی تغییر یافته است. مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی تمدید علامت قید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22061
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 70
تاریخ روزنامه 2020-12-10T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001066055
تاریخ نامه خبری 2020-12-07T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری