عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001122068 مورخ 14/08/1399 شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی ، به موجب روزنامه رسمی شماره 19804 ، مورخ 08/12/1391 مبنی بر تغییر نام شرکت ، نام مالک علامت شماره 182950 از: شرکت کشت و صنعت و دارو سازی گیاه اسانس (100%) به: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی تغییر یافته است. مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی تمدید علامت قید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22059
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 85
تاریخ روزنامه 2020-12-08T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001065538
تاریخ نامه خبری 2020-12-05T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری