عنوان آگهی ثبت تغییر نام مالک علامت تجاری
شرح برابر تقاضای وارده شماره 139950640001088865 مورخ 11/06/1399 آقای مهدی کشیر به مدیریت از طرف شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی، به موجب روزنامه رسمی شماره 19804، مورخ 08/12/1391، نام مالک علامت شماره 151762 از: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس (100%) به: شرکت کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی تغییر یافته است. مراتب در سوابق ثبت، ظهر گواهی تمدید علامت قید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شناسه شرکت 1
شماره روزنامه 22057
روزنامه شهر نوع
شماره صفحه 35
تاریخ روزنامه 2020-12-06T00:00:00
شماره نشانگر 139950840001064530
تاریخ نامه خبری 2020-11-29T00:00:00
نوع خبر
شخص شرکت
شخص خبر Array
گروه آگهی روزنامه های رسمی
تصویر

ورود به بخش کاربری